Lebben drogerij

26 juni 1896 plaatste het gemeente bestuur van Leeuwarden een
bericht in de Leeuwarder Courant met daarin o.a. de volgende inhoud:
Brengen bij deze ter kennis van Belanghebbenden, dat ter Secretarie dier Gemeente ter visie ligt een bij hun College ontvangen verzoekschrift met bijlagen van PIETJE PIETERS STAPENSEA, Wed Durk Lont, strekkende  tot het erlangen van vergunning tot het op richten van eene Drogerij van Lebben voor het bereiden van Kaasstremsel in een te stichten gebouw op eene strook Grond Achter de Hoven, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden sectie G no 5915

Op 23 juli 1896 vermeld de Leeuwarder Courant
Voorstel van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een adres van mej de wed D Lont-Stapensea alhier om in koop te erlangen een gemeentegrond, gelegen aan het Nieuwe Kanaal ten oosten van de brugwachterswoning bij de 2e kanaalbrug ten einde daarop woning met eene drogerij van kalvermagen en eene fabriek van kaasstremsel te stichten. Burgemeester en Wethouders stellen voor te besluiten, behoudens houdens nadere goedkeuring van Ged Staten aan de adressante in eigendom over te dragen eene strook grond gelegen ten oosten van de brugwachterswoning bjj de 2e kanaalbrug deel uitmakende van het perceel ten kadaster bekend  gemeente Leeuwarden in sectie G no 5915 , ter grootte van 420 M tegen eene koopsom van f.2 per M2, op nader door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden.

Op 2 februari 1897 verscheen volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:
KAASSTREMSEL
Dit KAASSTREMSEL staat onder voortdurende controle van het Bureau voot Chemisch en Microscopisch Onderzoek , Keizersgracht 291 Amsterdam , Directeuren Dr van HAMEL ROOS en HARMENS waarvan ieder Afnemer het recht heeft een monster ter gratis onderzoek aan voornoemd Bureau te zenden Attest dato 30 Januari 1897 voor ieder ter inzage Beleefd beveelt Ondergeteekende zich aan Leeuwarden 2e Kanaalsbrug Wed D. LONT

Reeds op 9 februari 1898 vermelde de Leeuwarder Courant de executoriale verkoop van het bedrijf.
EXECUTORIALE VERKOOP
HERMAN van der WOUDE Deurwaarder  te Leeuwarden, zal op Zaterdag 12 Februari 1898, ’s Voormiddags 10 uur, ten huize en ten laste van Pietje Pieters Stapensea, We-
duwe D.B.Lont Fabrikante van Kaasstremsel, aan het Nieuwe Kanaal te Leeuwarden, publiek á contant zonder opgeld verkoopen :  MEUBILAIRE en HUISHOUDELIJKE
GOEDEREN w.o, : eikenhouten linnenkast mahoniehouten secretaire, dito ronde tafel, dito waschtafel met toebehooren, stoelen, spiegels, lampen, schilderijen regulateurklok,
kook- en en vierkante kachel, tapijt, karpetten  koper-, steen-, glas- en aardewerk. Verder 10 stuks nuohteren KALFSMAGEN (lebben , groote filtreer glazen filtreer en kuipen
alles voor het vervaardigen van kaasstremsel
Voorts: eene partij vaten, 85 flessen, inhoudende voorbehoedmiddel tegen kalverziekte, varkenspoeder, boterkleursel, eene groote partij ledige flesschen enz enz
Bezichtiging één uur vóór den verkoop

En mej.Visser vermeld op bladzijde 78 van “Leeuwarden van 1846 tot 1906” dat de Gemeente Leeuwarden op 21 augustus 1896 een perceel grond, groot 4½ are verkocht voor de oprichting van “eene lebben drogerij”. Ze vermeld verder “Deze drogerij is hier sedert verdwenen, doch het daarbij behoorende woonhuis is blijven staan”.

ECHTER: Het boekje; Oostwaarts! Het Nieuwe Kanaal en aanliggende wijken, open monumentedag in Leeuwarden van 1992 vermeld iets anders. Het geeft als adres Emmakade 173, en als architect W.C. De Groot en het bouwjaar als 1899. Dit kan echter niet omdat het bedrijf al in 1898 failliet was. De Gemeentelijke monumenten lijst vermeld dat het pand gebouwd is als directeurswoning voor de kachelfabriek Faber & Zeilinga. Dit pand is gebouwd in Neorenaissance stijl.

Eigenaresse P.P. Stapensea, weduwe D.Lont woonde in 1899 aan de Nieuweweg 13, en in de jaren 1897 en 1898 aan de Kanaalweg zz 106, in 1899 woonde ze in de Baljeestraat 7.

1

2 reacties

 1. De koppeling van de lebbendrogerij met Emmakade 173 in de uitgave van de Open Monumentendag op 12 september 1992 is niet juist .Niet alleen is het bouwjaar 1899 van Emmakade 173 op zijn minst een jaar na de executerale verkoop van het bedrijf van de wed.D.B. Lont , maar ook bevond de woning van de weduwe (bouwjaar 1896) met pakhuis, werkplaats, hok,erf en grond zich aan de overkant van het Kanaal op de Zuidzijde en wel op de Kanaalweg no. 206.
  (Zie adv. Leeuwarder Courant, dd.25-02-1898,voor een provisionele verkoop van bedrijf en woning van wed.D.B.Lont door notarissen Albarda en Ottema).
  Ook is de architekt van de woning Emmakade 173 in genoemde uitgave van de OMD vermeld als W.C.de Groot m.i. niet juist. De architekt van genoemd pand moet zijn H.Feddema Azn.
  (zie adv. LC, dd. 07-04-1897, waarin een aanbesteding door deze architekt voor de woning wordt aangekondigd op 7 april 1879 voor rekening van de heer G.Jellema, handelaar in bouwmaterialen en brandstoffen).
  De vermelding dat deze woning zou zijn gebouwd als directeurswoning voor kachelfabriek Faber en Zeilinga is m.i. ook onjuist.De woningen voor de directeuren van deze kachelfabriek zijn de enige jaren geleden gerestaureerde woningen Emmakade 153 resp. 157.
  (zie blauwdrukken HCL-beeldbank).

 2. Mej. Visser wordt hier in bovenstaande genoemd!
  Het moet zijn Mej. R. Visscher onze eerste vrouwelijke archivaris van Nederland en natuurlijk Leeuwarden van 1900-1934.
  Bron L.c. 4 Dec.1967 pag.7.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.